top of page
Child%20at%20Psychologist_edited.jpg

Diagnostiek

Hoe verloopt een diagnostisch traject?

In psychologisch onderzoek gaan we niet per sé op zoek naar een diagnose, maar naar een verklaring voor de aanwezige moeilijkheden. Het is vaak deze verklarende insteek die handvatten kan bieden voor verdere ondersteuning.


Eigenlijk kan je stellen dat diagnostiek al start bij het eerste gesprek. Tijdens dit eerste gesprek ontrafelen, bevragen we wat er momenteel speelt en trachten we dit al in het licht van de gehele ontwikkeling te bekijken. 

Het verdere verloop wordt steeds individueel vormgegeven, waarbij ik rekening hou met het "zuinigheidsprincipe" maar wel grondig te werk ga.

Diagnostiek - info: Services

Ontwikkelingsanamnese

De ontwikkelingsanamnese vormt het startpunt van alle diagnostische trajecten. In dit gesprek staan we uitgebreid stil bij de gehele ontwikkeling van je zoon of dochter, van zwangerschap tot op heden. Ontwikkeling is hierin een ruim begrip: niet alleen de typische mijlpalen, maar ook sociale en emotionele aspecten, leren in de brede zin van het woord, etc. komen aan bod.
Vanuit deze brede beeldvorming genereren we verschillende hypotheses, veronderstellingen die we willen toetsen in het verdere traject.
Niet alle hypotheses worden in één keer getoetst en het kan ook zijn dat het onderzoek zélf nieuwe hypotheses genereert waar we eerst niet aan gedacht hadden. Dat bespreken we dan opnieuw samen.

Vragenlijsten

Om de ontwikkelingsanamnese aan te vullen, maak ik ook gebruik van screeningsvragenlijsten om de zorgen op een meer geobjectiveerde manier in kaart te brengen. In zulke vragenlijsten wordt immers telkens de vergelijking gemaakt met een grote groep leeftijdsgenoten.
Ook tijdens het onderzoek zelf, gebruik ik regelmatig vragenlijsten over verschillende thema's, zowel voor ouders, jongeren als leerkrachten. Deze vullen de klinische observaties en beeldvorming aan.

Onderzoeksmomenten

Na de ontwikkelingsanamnese spreken we een "plan van aanpak" af, waarin we door middel van testafnames, gesprekken, spel, observatiemomenten, vragenlijsten, ... verklaringen trachten te vinden voor de zorgen die er momenteel zijn. 

Onder testafnames hoort bijvoorbeeld intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek (aandacht & concentratie, planning & organisatie,...). 

Aan de hand van spel en minder gestructureerd materiaal kunnen we echter ook zicht krijgen op het functioneren van een kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. 

Bij sommige vragen is het erg zinvol om een schoolobservatie te plannen, om je zoon of dochter binnen die specifieke omgeving te observeren in interactie met andere kinderen, leerkrachten en de opdrachten. 

Onder de huidige omstandigheden hou ik rekening met de COVID-maatregelen die gelden binnen scholen. 

Adviesgesprek

Na de voorgaande stappen, heb ik achter de schermen even tijd nodig om alles te verwerken. Het resultaat van deze verwerking, het geïntegreerde beeld, bespreken we samen tijdens het adviesgesprek. Op dat moment licht ik niet alleen de resultaten van het onderzoek toe, maar formuleer ik ook een of meerdere adviezen

Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn, afhankelijk van de bevindingen. Waar nodig verwijs ik door naar andere hulpverleners zoals een kinderpsychiater, logopedist, psychomotorisch therapeut, ondersteuningsnetwerk op school, ... of raad ik aan om een gezamenlijk overleg (bv. met de school) te organiseren.

Opstart van individuele therapie of ouderbegeleiding behoort eveneens tot de mogelijkheden na een diagnostisch traject.

Verslag

Na afloop van het diagnostisch onderzoek, maak ik een (uitgebreid) verslag op. Het bevat alle belangrijke resultaten, het geïntegreerde beeld en de gegeven adviezen. 

Het verslag is gericht aan jullie als ouders (of de jongere zelf indien 18+) en wordt enkel aan jullie bezorgd.

Het schrijven van dit verslag vraagt enige tijd, ik streef ernaar dit binnen 8 weken na het adviesgesprek af te leveren. 

Schooloverleg

Ongeacht of de aanvankelijke vraag naar psychodiagnostisch onderzoek vanuit school of ouders kwam, kan het zinvol zijn om na afloop met z'n allen samen te zitten.
In zo'n overleg bespreken we samen de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek en geven we vooral aandacht aan de afstemming van de aanpak op school. Dit overleg kan op vraag van zowel ouders als school plaatsvinden.

bottom of page