top of page

Enkele weetjes over de werking

Staat jouw vraag er niet tussen of bieden de antwoorden onvoldoende duidelijkheid?
Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Moeten beide ouders akkoord zijn met de opstart van een begeleiding of onderzoek?

In geval van gescheiden ouders, is het de verantwoordelijkheid van de  aanmeldende ouder om de andere ouder op de hoogte te brengen van de bezorgdheden en de aanmelding, alsook mijn contactgegevens te bezorgen.  

Indien een van de ouders zich uitdrukkelijk verzet tegen begeleiding of diagnostiek, dien ik daarmee rekening te houden.

Enkel indien de jongere voldoende mogelijkheden heeft om in te schatten wat de gevolgen van een beslissing zijn, kan hij of zij de vraag stellen om individueel in begeleiding te blijven (cfr. decreet rechtspositie van de minderjarige, 2004). Op dat moment ben ik behandelaar van de jongere en zal geen verslaggeving noch terugkoppeling gebeuren naar ouders.


Bij kinderen jonger dan 12 jaar of indien de jongere niet handelingsbekwaam is, is geïnformeerde toestemming van beide ouders nodig. Wanneer dit niet verkregen wordt, zal u worden doorverwezen naar andere vorm(en) van hulpverlening. 

Kunnen we ook terecht als onze zoon/dochter jonger is dan 6 jaar? 
Kan ik als 18+ ook nog een afspraak maken? 

Hoewel de leeftijdsgrenzen niet absoluut zijn, richt ik me in hoofdzaak tot kinderen en jongeren tussen 6 en 18 à 20j.  


Val jij of jouw kind buiten deze leeftijden, dan maken we samen de inschatting of mijn aanbod een voldoende gepast antwoord kan bieden op jouw vraag.

Zo niet, zorg ik voor een gerichte doorverwijzing.

In geval van diagnostische vragen beperk ik me wel tot kinderen en jongeren tussen 6j en 18j.


Hoe lang duurt een sessie?

Een therapiesessie voor kinderen duurt doorgaans 45 minuten, 

Oudergesprekken worden standaard voorzien op 60 minuten.

Bij bespreking van een uitgebreid diagnostisch traject of wanneer we samen inschatten dat we meer tijd nodig hebben, voorzien we vaak 90 minuten.

In geval van een EMDR-traject voorzie ik tussen 60 à 90 minuten - afhankelijk van de fase waarin we ons bevinden.

Diagnostische onderzoeken variëren qua duurtijd van 1 tot 2u, afhankelijk van het type onderzoek.

Wat is de kostprijs?

De gehanteerde tarieven zijn afhankelijk van het soort afspraak, zeker in geval van diagnostisch onderzoek.

Voor therapeutische sessies houden we rekening met de sessie zelf, maar ook met de tijd die we nodig hebben om voor te bereiden, administratie in orde te brengen, etc. Het tarief voor therapie bedraagt €75.

In de tariefbepaling voor diagnostisch onderzoek houden we niet alleen rekening met de afnametijd, maar ook met de tijd die nodig is voor de verwerking, verslaggeving en het materiaal dat nodig is voor het onderzoek. Tarieven voor diagnostiek variëren tussen €100 en €200 per onderzoek, afhankelijk van duurtijd en inhoud.

Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van VVKP, geeft op een overzichtelijke manier duiding bij de totstandkoming van het tarief. Je kan deze duiding hier terugvinden. 

Kost een sessie me echt maar 11 euro?

Het werd vroeg aangekondigd (zomer 2021), maar de uitwerking ervan was toen nog niet rond.

In het voorjaar van 2022 konden psychologen zich intekenen op de (nieuwe) conventie psychologische zorg. Deze biedt de mogelijkheid om aan een voordeliger tarief psychologische zorg aan te bieden aan een deel van de bevolking.


Hoewel deze conventie dus een stap in de goede richting is, zal nog niet iedereen kunnen genieten van het conventie-tarief (zijnde het remgeld van €11 - of €4 voor diegenen met verhoogde tegemoetkoming).

Dit komt omdat de doelgroep van de conventie beperkt is én omdat (voorlopig) slechts een beperkt aantal psychologen/orthopedagogen zich hiervoor konden inschrijven.

Ik ben sinds mei 2022 geconventioneerd in de regio Pallieterland en Kempen. Voor een aantal van mijn cliënten kan ik dus het 'conventie-tarief' aanbieden - rekening houdend met de voorwaarden van de conventie.

Is er tussenkomst van de mutualiteit mogelijk?

Ja, ik ben erkend als psycholoog/psychotherapeut bij de verschillende mutualiteiten. Ze hanteren allen verschillende voorwaarden voor en bedragen in de tegemoetkoming. 
Je kan via deze link alvast meer informatie vinden. Tijdens een eerste gesprek wordt steeds informatie gegeven over de mogelijkheden tot tegemoetkoming.

Hoe kunnen we een afspraak maken?

Je kan voorlopig enkel nog aanmelden via het contactformulier.

Via die weg bezorg je je gegevens en een korte schets van je vraag. 

Ik mail je dan zo snel mogelijk terug met de nodige info en desgevallend een voorstel voor een intakegesprek.

Rechtstreeks aanmelden via de agenda is momenteel niet meer mogelijk gezien de wachtlijst. 

Omdat telefoontjes de consultaties of diagnostische onderzoeken storen, vraag ik om via het contactformulier aan te melden.

Is er een wachtlijst?

Het antwoord op deze vraag zal doorheen de tijd veranderen.

Voor diagnostiek is er doorgaans geen noemenswaardige wachtlijst. Doorgaans kan een traject ten laatste 6 weken na je aanmelding starten (anamnesegesprek).

Voor therapie moet ik soms wel werken met een wachtlijst. Indien dit het geval is, staat dit vermeld op de homepage alsook in de (automatische) mail die u ontvangt als u het contactformulier invult. Ik probeer eveneens een inschatting te maken van de duur van de wachttijd.

Wat als we een afspraak niet kunnen nakomen?

Een afspraak annuleren bv. omdat je ziek bent, is zeker mogelijk. We vragen je wel om ten laatste 24u vooraf te verwittigen. Weet je het langer op voorhand dat een afspraak niet lukt, wacht dan niet met een seintje te geven. Het stelt ons in de mogelijkheid om de vrijgekomen afspraak aan te bieden aan iemand anders.
Ook bij plotse, onverwachte gebeurtenissen, vragen we je om ons zo snel mogelijk te verwittigen. 
Omgekeerd kan jij erop rekenen dat ik jou ook informeer wanneer een eerdere afspraak vrijkomt.


Bij regelmatige laattijdige annulering of niet nakomen van afspraken, zijn we genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen of zelfs de therapie stop te zetten.

Heb ik een verwijsbrief van een arts nodig?

Nee, je hebt geen verwijsbrief van een arts nodig. 

Ben je wel door je huisarts, kinderarts of een andere arts doorverwezen, dan ben je uiteraard ook welkom! 

FAQ: FAQ
bottom of page