top of page

Privacy Policy

Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er genomen worden om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation. Ik ben zelf verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u me levert.

Welke gegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor u als persoon geïdentificeerd kan worden.

Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw behandeling en verzorging als cliënt waarvoor u op mij beroep doet, zoals administratieve gegevens, maar in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw (geestelijke) gezondheid. Meestal geeft u die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen zoals de kinderarts of andere specialisten. 

Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.  

Ik verzamel deze gegevens tijdens persoonlijke gesprekken, via telefoon of mail maar ook wanneer u vragenlijsten of elektronische formulieren invult.


Ik verzamel via deze website volgende gegevens:

- Naam & voornaam 

- Naam & voornaam van uw zoon/dochter

- Geboortedatum kind

- Telefoonnummer

- Email-adres

- Vrij veld voor aanvullende informatie 

Verwerking van persoonsgegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens om kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg te kunnen bieden.

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor rechtstreekse informatie-uitwisseling met u als patiënt, of voor administratieve doeleinden, zoals de betaling van uw consulten. Interne collega’s -allen klinisch psychologen of orthopedagogen gebonden aan het beroepsgeheim- kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens ten behoeve van teamoverleg. 

De gegevens die u verstrekt via het contactformulier worden aangewend om afspraken te verwerken en/of het sturen van één of meerdere e-mails of telefonische contacten met betrekking tot een of meerdere afspraken.

Delen van persoonsgegevens

Enkel na uw uitdrukkelijke toestemming kunnen gegevens gedeeld worden met andere zorgverleners.

In het kader van wettelijke terugbetaling door de ziekteverzekering, of terugbetaling door uw mutualiteit, worden uw persoonsgegevens, op uw eigen vraag, met deze instanties gedeeld. 

Boekhoudkundige verwerking gebeurt geanonimiseerd. Indien uw betaling echter via factuur gebeurt, worden uw persoonsgegevens wel met de boekhouder gedeeld, dewelke ook is gebonden aan het beroepsgeheim. 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Ik bewaar de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe ik wettelijk verplicht ben (30 jaar na het laatste contact.

Uw rechten als patiënt

U heeft steeds recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die ik van u verwerk. 

U heeft tevens het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in zoverre deze beperking geen risico’s inhoudt voor uw eigen gezondheid en niet indruist tegen ons deontologische therapeutisch handelen als hulpverlener. 

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds stellen bij uw behandelend hulpverlener.

Indien u een inbreuk vermoedt op de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Privacybeleid: Welcome
bottom of page